• 238
 • 180
 • 237
 • 183
 • 178
 • 226

Zásady ochrany osobních údajů dle Nařízení EU 2016/679 – (GDPR)

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je pro nás důležitou povinností.

Zásady ochrany osobních údajů jsme vyhotovili s cílem seznámit Vás s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme Vaše osobní údaje. Při zabezpečení ochrany soukromí a osobních údajů postupujeme výhradně v souladu s platnou legislativou, tj. s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákonem o zpracování osobních údajů.

 1. Kdo je zpracovatelem a správcem Vašich osobních údajů?

Společnost TRINCO,s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov, IČ 26250845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod. sp.z. C 40307 je ve smyslu čl. 22 nařízení EU 2016/679 zpracovatelem Vašich osobních údajů (dále jen „zpracovatel“).

Správcem Vašich osobních údajů je pojišťovna, se kterou Vám zpracovatel zprostředkoval nebo sjednal Vaši pojistnou smlouvu (dále jen „správce“). Informaci o správci a ochraně osobních údajů u něho obsahuje Vaše pojistná smlouva.

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Identifikační údaje – osobní údaje, které slouží k jednoznačné identifikaci, tj. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo – li přiděleno, jinak i datum narození, adresa trvalého pobytu, podpis, u zprostředkovatele – fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo, IČO.

Kontaktní údaje – osobní údaje, které umožňují kontakt se zprostředkovatelem (kontaktní adresa, emailová adresa, číslo telefonu).

Další osobní údaje – číslo bankovního účtu, osobní údaje vyplývající z konkrétní smlouvy či ze zákona.

 1. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, v rámci jednání o uzavření smlouvy o spolupráci nebo pojistné smlouvy, příp. od třetích osob v souladu s Nařízením, z veřejných zdrojů při respektování účelu zpracování osobních údajů, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

4. Jakým způsobem a po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech.
Po celou dobu jsou chráněny před neoprávněným zásahem, ztrátou, zničením či jejich zneužitím. Všechny osoby, které přicházejí s údaji do kontaktu, jsou vázány povinností mlčenlivosti, zejména naši zaměstnanci. Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. po dobu existence možných nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy o spolupráci a dále po dobu, kterou jsme povinni je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Archivační lhůta od ukončení smlouvy o obchodním zastoupení a spolupráci může být až 10 let.

5. Na základě jakého právního titulu a za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy o spolupráci s Vámi jako klientem zprostředkovatele. Zejména se jedná o uzavření pojistné smlouvy, plnění závazků z této smlouvy, správu smlouvy, vedení evidence smlouvy.

V rámci jednání o uzavření smlouvy nebo pro plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány z naší strany také za účelem plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení, např. k orgánům dohledu (České národní bance), jiným státním orgánům, pro plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů, zejména zákona o pojišťovnictví a zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Dále mohou být Vaše údaje zpracovávány pro účely pojistných statistik.

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, zejména pro prevenci a vyšetřování zneužití pojištění, vymáhání našich pohledávek, k zasílání nabídek o stávajících produktech spolupracujících pojišťoven, informacích o nových produktech spolupracujících pojišťoven, pokud máte o takové informace zájem, resp. neprojevíte – li svůj nesouhlas, dále pro zabezpečení našich elektronických informačních systémů.

 1. Kde můžete uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Proti zpracování osobních údajů při přímém marketingu je možné vznést kdykoliv námitku, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Zároveň při zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování osobních údajů, včetně profilování, vznést námitku, a to z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Uplatnit případné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah můžete realizovat některým z těchto způsobů:

 • návštěvou naší kanceláře v sídle zprostředkovatele

 • e-mailovou zprávou na info@trinco.cz

 • písemnou žádostí zaslanou do sídla zprostředkovatele

 1. Komu poskytujeme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme sami prostřednictvím našich zaměstnanců na základě příslušné smlouvy o spolupráci s Vámi výhradně pro příslušného správce vaší pojistné smlouvy. Ve všech případech však dbáme na to, aby byly zachovány všechny povinnosti, které nám jako zpracovateli vyplývají z platné legislativy a při předání dbáme, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.

 1. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informací o osobních údajích o Vás zpracovávaných, zejména o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informací o zdroji osobních údajů, nejsou – li získány přímo od Vás a době uložení osobních údajů.

Mimo práva na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které jsme uvedli výše, máte právo na opravu a výmaz (likvidaci) osobních údajů, právo na omezení (blokaci) zpracování údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování, právo na přístup k osobním údajům.

9. Jak podat stížnost ve věci zpracování osobních údajů?

Stížnost je možné podat od 25.5.2018 v sídle naší společnosti nebo k dozorovému úřadu, tj. Úřadu na ochranu osobních údajů, adresou Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, email: posta@uoou.cz.

10. Jak más můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktů:

 1. Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov

 2. Tel.: + 420 517 342 484

 3. email: info@trinco.cz

 4. www.trinco.cz

11. Co znamenají pojmy obsažené v těchto Zásadách?

 • Osobní údaj – jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, pokud lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;

 • Subjekt údajů – fyzická osoba, k níže se osobní údaje vztahují;

 • Správce – subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;

 • Zpracovatel – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje;

 • Příjemce – každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;

 • Zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soustavy operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zejména se jedná o shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování, likvidace.